logo
ObecněOticiTěmínovéPůvodPředkovéStoletí XVI.Století XVII.StoletíTěmínové v listinách
logo_lrft

Původ jména

Zvláštní otázkou je původ jména Těmín. Tomáš Jiří Těmín, který se jí ve 30. letech minulého století zabýval se shodl s prof. Šimákem na tom, že se jedná o přivlastňovací tvar k vlastnímu jménu Těma, utvořený jako Těma, Těm-in, srov. Matka, matč-in. Potíže však již působí ztotožnění Těmy se skutečným předkem Jana Těmina. Těma je podle obou jmenovaných česká podoba vlastního jména Timotheus, slovanského Týma a germanského Dietmar. Český překlad latinského Timotheus je Bohuslav. Faktem je, že v naší rodině se až do vymizení intenzivního vědomí šlechtické tradice, toto křestní jméno často udržovalo, byť jako jméno druhé, např. Adam Bohuslav (+1612) nebo v jeho starčí české podobě Bušek (bratr a otec Jana Těmína). Problémem je však skutečnost, že způsob tvorby našeho příjmení se neprotíná s realitou, neboť otec Janův se nejmenoval Bušek, ani Bohuslav, dokonce ani Dietmar. Patrně se jednalo o vzdálenějšího předka, který však doložen není.

Předky Jana totiž můžeme rekonstruovat takto:

- otcem byl pravděpodobně Volkéř z Hrádku , připomínaný naposledy v roce 1375

- jeho otcem pak byl Olbram z Hradnice, připomínaný naposledy roku 1369, narozený pravděpodobně v 1. čtvrtině 14. století

- bratrem pak Přibík z Hlasiva a z Jedlan (1369-1415) a Bušek z Hlasiva (1369-1412).

K těmto dvěma naposledy uvedeným je třeba dodat, že roku 1412 dne 21. června připomíná se Vácslav jako patron kostela Radenínského a po něm r. 1413 dne 2. prosince Bušek z Jedlan, a přece se potom Vácslav zase v držení Radenína vyskytuje, neb týž prodal (vkl. r. 1414 dne 5. října) Radenín tvrz, dvůr popl. se dvojím poplužím, 5 1/2 lánu dědin s celým podacím Chvalovi ze Žďáru a Ondřejovi z Nemyšle za 200 kop.

S ohledem na shora uvedené je třeba postupovat v bádání dále a možná, že prameny o našem rodu ze století třináctého již předka jménem Dětmar budou zmiňovat.

Zajímavé je i porovnání predikátu „z Těmic“ s příjmením Těmín. Skutečností je, že se jedná o velice podobná vlastní jména. Historické skutečnosti však spíše naznačují tomu, že se jedná, ačkoliv je to téměř neuvěřitelné, o dvě jména vzniklá samostatně z téhož (tedy jednoho) základu. Jistý Těma v 13. století zakládá na Mladovožicku ves a pojmenuje ji po sobě – Těmice. Na konci 14. století Jan z Hlasiva (z rozrodu Otců, resp. jeho větvě Hlasivců) si bere jméno po svém předkovi (jiném) Těmovi a své rodové jméno si volí jako Těmin (Tiemin), tedy žádný Těmický z Těmic (takové jméno by nasvědčovalo o jednom – tedy stejném základu), nýbrž Těmín z Těmic.

Zajímavé a sofistikované vysvětlené však poskytuje Jiří Marko Bohdanecký:

Skrze štít rod užívající břevno pokosem a někdy i pošikem došel rozrodu v Čechách již ve 12. století, jest popisováno tak, že dalo za vznik mnohým vladyckým rodům, které se označovaly střídáním barev pole a břevna-pruhu. Štít zmiňovaný má ve své spodní polovici břevna pošikem a neb jest dělen na šíř, jedná se již o rozhojněný štít. Dělení do pobočných větví tedy skrze erbovní znamení odvíjelo se od paty štítu, tj. starší spodní polovice. Tím na Plzeňsku a obecně v severozápadních Čechách vyvznikly rodové haluze stejného původu, ale rozličných i když stejných štítů. Z tohoto mi stále vychází, žeTěmínové z Těmic jsou původně jednou z těchto rodových větví a možná i haluzí pánů z Koldic, když již české rody podobných znamení jsou tak rody veskrze příbuzné. Ostatně tuším, že o prvních Těmínech (z Těmic je jen predikát ustálený někdy během 15. století) se takto píše také až během 15. století a nikdo vlastně neví od které výše naznačené haluze pocházejí. Obecný prvotní závěr bych si dovolil ten, že rod Váš pochází prageneračně od Wettinů, případně od jejich služné šlechty a jistě od rozrodu pana Těma z Koldic. V každém případě Těmínové jen tak z ničeho nic nespadli někdy po husitských válkách z nebe, s erbem i vladyctvím. Musí mít svoji historii a vzal bych jed na to, že se nejedná o z kališnických půtek vzešlých zbohatlíků, ten štít je totiž jedním z nejstarších štítů co heraldika zná, tedy štít s historií již v prvním tisíciletí. Nadto odrozené dynastické větve přijímaly své vlastní, vesměs nové štíty a jejich rodové haluze stejně tak, zvláště na území jiné koruny. To ani nehovořím o tzv. osobních štítech či štítech správních, které se nadto a často účelově kombinovaly a to ještě do konce 15. století.

K tomu ještě shora uvedený autor dodává:

Jméno Těmín je prastaré a pochází opravdu z luna panovnické dynastie Wettinů. Prvotně se v rámci rozrodu této dynastie objevuje v jedné dynastické větvi Thiemo či jinak Thietmar -Thietman, markrabě 932, syn Heinricha I. krále německého. K roku 970 známe vnuka Thitmarova a to Thietmara III. K roku 1030 známe Thietmana IV. - Thietmarus marchio -markrabí, který měl syna Oda a dceru Odu. Tito Těmové jsou od Hoda ( 965 - 993 ) knížata magdeburská sídlící na hradě Magdeburg a Colditz - Koldic. Rok 1100: Thiemo I. Graf von Wettin Graf von Brehna OO Ida von Nordheim. Jejich syn Thiemo II. kníže z Wettinu. Poskočíme rychle dál Thielmann - Thieman - Thiemo I. von Henzenberg - příslušník jedné z mladších haluzek Wettinské dynastie, Graf von Colditz OO Ida Vogt von Hunolstein: otec Thiema byl Wilhelm III. von Heinzberg a matka Ermensindis von der Fels; Thiemo von Colditz, česky Těm či Těmín z Koldic byl ještě roku 1433 lužický zemský místodržící v Žitavě, neb hrad Colditz -Koldice leží ve staré wettinské enklávě mezi Magdeburkem a Drážďany (založili Wettinové) Území Koldic získali Wettinové výměnou s Rappotem Grafem von Abenberg. Pan místodržící příkladně v roce 1433 nechal chytit, popravit a rozčtvrtit rytíře Ralska z Wartenberku. Thiemo z Colditz měl děti a v období kališnických bouří byl jakožto straník kališníků (!) Stadthauptmann města Bautzen. V pokrušnohoří držel mnohá stará wettinská práva a tím i majetky, byl jakožto šlechtic vysoké krve povýšený a arogantní a z pohledu svého úřadu si nebral servítky - Čechové o něm říkali, že je to lapka a loupeživý rytíř aniž by tušili, že se jedná o říšského hraběte. Tento v Čechách Těm z Koldic měl bratra Albrechta, což byl zase straník císaře Zikmunda. Jejich bratřencem byl Kolda z Koldic, dominikánský kazatel, písmák i válečník, od nějž se také vine rod Koldů ze Žampachu. Tedy dle mého odhadu Těmínové pocházejí z rozrodu onoho Těma z Koldic, jde asi o mladší větévku usazenou v Čechách ku správě Těmových statků na území království českého. Tím vznikli Těmové - Těmínové z Těmic, což zase bude statek, jenž dostal jméno právě dle Tiema - Těma a to třeba již v 11. století.

bar
copyright 2007 - 2008 | webmaster | design